TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA

Tauragės muzikos mokyklos direktoriaus

2017 m. sausio 27 d.

įsakymu Nr. Į - 04    

                                                                      

PRITARTA

Tauragės muzikos mokyklos tarybos

posėdžio 2017 m. sausio 20 d.

protokolu Nr. 01


TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS 2017 METŲ

VEIKLOS PLANAS

  

I. BENDROJI DALIS

 

Tauragės muzikos mokykla (toliau - Mokykla) įkurta 1954 m. spalio 1 dieną. Mokyklos įkūrėja - Peterburgo konservatorijos auklėtinė Marija Klimašauskienė. Tai neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildanti įstaiga, teikianti galimybę visiems norintiems vaikams, išlaikiusiems stojamuosius egzaminus, lavinti muzikinius įgūdžius bei gebėjimus. Veikia Mokyklos skyrius Skaudvilėje. Mokykloje dirba 29 mokytojai. Mokykla vykdo šias ugdymo programas:

1. Ankstyvasis muzikinis ugdymas (6-8 metų vaikams).

2. Pradinis muzikinis ugdymas.

3. Pagrindinis muzikinis ugdymas.

4. Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose.

5. Muzikos mėgėjų ugdymas.

Tauragės muzikos mokyklos veiklos planas 2017 metams (toliau – planas), atsižvelgus į strateginį įstaigos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti gyventojams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, tenkinti muzikinio ugdymosi poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Veiklos planas parengtas 2017 metų laikotarpiui. Planą rengė Mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. Į-32 sudaryta darbo grupė. Rengiant planą buvo laikomasi bendradarbiavimo, viešumo ir partnerystės principų, bei atsižvelgta į Tauragės muzikos mokyklos 2016-2018 metų strateginį veiklos planą. Planą įgyvendins Tauragės muzikos mokyklos administracija, mokytojai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.


II. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

 

Įgyvendinant 2016 metų veiklos planą buvo siekiama užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio tikslo buvo siekiama numatytomis priemonėmis įgyvendinant metinius tikslus:

1. Teikti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas. Buvo užtikrinta ugdymo programų įvairovė ir kokybė šiuolaikiškai aprūpintuose kabinetuose ( nuo 2016-10-01 atidaryta išilginės fleitos klasė – 4 mokiniai, skyriuje Skaudvilėje į 1 klasę priimti – 4 smuiko klasės ir 2 fortepijono klasės mokiniai).

Įgyvendintos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, kryptingo muzikinio ugdymo, muzikos mėgėjų ugdymo programos, suteikti muzikinės brandos pagrindai, bendrasis muzikinis raštingumas, profesinės kompetencijos pradmenys. Šių programų įgyvendinimas buvo finansuojamas iš valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio) ir savivaldybės biudžeto lėšų (pedagogų darbo užmokesčiui). Pedagogų kvalifikacijai kelti, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti ir kt. buvo naudojamos specialiųjų programų (mokesčiai už mokslą, pajamos už teikiamas paslaugas) lėšos ir neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšos.

Buvo skatinama vidinė mokinių ugdymosi motyvacija, išsiaiškinti, įvertinti veiklos ir ugdymo privalumai bei trūkumai. Atsižvelgiant į individualias savybes skatinta pasirinkti ugdymo programą.

Sudarytos sąlygos Mokyklos reprezentaciniams kolektyvams, solistams pasiruošti ir vykti į respublikinius, tarptautinius konkursus bei festivalius.

Dalyvauta respublikiniuose konkursuose: XIX Nacionaliniame B.Dvariono pianistų ir stygininkų, XXIV J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais, Nacionaliniame akordeonininkų, K. Ivaškevičiaus, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos „Dainų dainelė 2016“, VI-jame klasikinės gitaros „Cantabile“.

Dalyvauta regioniniuose konkursuose: Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonininkų, pianistų „Linksmosios natelės“, akordeonininkų savarankiškai išmoktos pjesės.

Dalyvauta prestižiniuose - VII jaunųjų muzikantų „Viva la Musica“, „21th Century Art“ tarptautiniuose konkursuose.

Dalyvauta VI-jame Kauno krašto akordeonininkų, III-jame antro instrumento (fortepijono) „Laisvalaikio muzika - 2016“, XVII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų „ARCO“, vaikų ir jaunimo ,,Muzika kviečia kiekvieną“, tautinių ansamblių ir orkestrų ,,Trimitatis“, Žemaitijos krašto „Vaikai ir muzika“, Rokiškio klasikinės muzikos ,,Edukaciniai koncertai“ (M.Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo) festivaliuose.

Mokyklos kolektyvai dalyvavo Vakarų Lietuvos krašto ir Respublikinėje Moksleivių dainų šventėse. Pučiamųjų instrumentų orkestras vyko į koncertinę kelionę Prancūzijoje. A.Gečaitė (5-os smuiko klasės mokinė) dalyvavo koncertiniame turnė Anglijoje. Surengta eilė mokyklinių konkursų.

Chorinio dainavimo klasė dalyvavo edukaciniuose, koncertiniuose projektuose su socialiniais partneriais: solistu Liudu Mikalausku, Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestru, valstybiniu choru „Vilnius“, Tauragės „Versmės“ gimnazijos choru, Batakių vidurinės mokyklos choru, M.Mažvydo evangelikų liuteronų choru „Gloria“, A.Chalikovo instrumentine grupe ir kt.

Visi norintys galėjo mokytis muzikos mokykloje, jiems buvo skiriamos norimų instrumentų ir dainavimo pamokos, įvairūs ansambliai, orkestrai. Mokiniai galėjo pažinti muzikos raštą, muzikos mokymo tendencijas, mokėsi lietuvių ir kitų tautų kūrinius. Visi mokiniai buvo įtraukti į koncertinę veiklą, kiekvienas galėjo išreikšti savo gebėjimus. Jie buvo aktyvūs koncertinės veiklos dalyviai, dalyvavo įvairiuose muzikos mokyklos ir rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose.

2. Tobulinti darbuotojų kompetencijas. Buvo skatinta ir sudarytos sąlygos mokytojams bei administracijos darbuotojams įgyti aukštesnio lygio kompetencijas, plačiau įgyvendinti gerosios patirties sklaidą ( skirta 850,88 Eur).

3. Gerinti mokyklos materialinę bazę. Mokykloje buvo užtikrinta saugi, tvarkinga, atitinkanti higienos reikalavimus aplinka.

Mokykla aprūpinta visomis būtinomis sertifikuotomis saugos, higienos, patalpų ir lauko aplinkos priežiūros priemonėmis, WC reikmenimis ir kt. Įrengta rūbinės pertvara, nupirktas staliukas, uždengta kiliminė danga, I a. 2-juose tualetuose pakeisti klozetai, viename įrengtas pisuaras, pakeistos grindų plytelės. Nupirkti 2 dulkių siurbliai (II, III a.), užtverta tvora nuo turgelio pusės.

Sudarytos geros sąlygos ugdymui (-si), ugdymo programų bei numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Buvo papildyti bibliotekos ir fonotekos fondai: nupirkta 29 knygos, vaizdinės priemonės (plakatai) solfedžio pamokoms (25, 26 kl.), prenumeruotas žurnalas „Muzikos barai“. Atsižvelgiant į mokytojų prašymus, turimas lėšas ugdymo procesui įgyvendinti nupirkti: rūbai chorinio dainavimo klasės choro vadovei ir polo marškinėliai chorui ( 60 vnt.), tautiniai rūbai kanklininkių ansambliui (papildomi 4 komplektai), lumzdelis, stygos kanklėms, tūba, pakojis būgnui pučiamųjų instrumentų orkestrui, interaktyvios lentos komplektas solfedžio klasei (25 kl.), solfedžio klasėse (25, 26 kl.) nupirkti nauji suolai mokiniams ir stalai mokytojams, 19 kl. nupirkta spinta choro rūbams, ekranas, projektoriaus staliukas, įsigyta muzikos mokymo priemonių iš NVŠ krepšelio lėšų (416,10 Eur).

Mokykloje diegiama elektroninio dienyno programa. Įsigyti 7 kompiuteriai (2, 10, 14, 23, 26, 27, 28 klasėse), įsigyta11 mobiliųjų telefonų su NFC funkcija, plačiau įdiegiamas internetinis ryšys (nupirkta bevielė tinklo įranga). Pagerinta priešgaisrinė apsauga, įsigyti respiratoriai.

III. 2017 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG


                       SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė

     Stiprybės:

1. Aktyvi mokinių ir mokytojų koncertinė veikla.

2. Nuolatiniai ryšiai su mokinių tėvais, visuomene.

Silpnybės:

1. Nepakankama dalies mokinių mokymosi motyvacija.

2. IT naudojimas ugdymo procese.

3. Metodinė veikla.

Galimybės:

1. Sudaromos sąlygos kvalifikacijos kėlimui

2. Plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

3. Dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose konkursuose, projektuose.

      Grėsmės:

1. Nepalanki demografinė situacija.

2. Nepalanki įstatyminė bazė pedagogų kaitai.

 

IV. TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 

I tikslas. Teikti kokybiškas formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo paslaugas.

1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir kokybę šiuolaikiškai aprūpintuose kabinetuose.

Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas siekiama suteikti muzikinės brandos pagrindus, bendrąjį muzikinį raštingumą, profesinės kompetencijos pradmenis. Šių programų įgyvendinimas finansuojamas iš valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto lėšų ir muzikos mokyklos specialiųjų programų lėšų (pedagogų darbo užmokesčiui). Pedagogų kvalifikacijai kelti, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti ir kt. naudojamos specialiųjų programų (mokesčiai už mokslą, pajamos už teikiamas paslaugas) lėšos.

2 uždavinys. Skatinti vidinę mokinių ugdymosi motyvaciją, išsiaiškinti, įvertinti veiklos ir ugdymo privalumus bei trūkumus.

3 uždavinys. Skatinti ugdytinius, atsižvelgiant į individualias savybes pasirinkti ankstyvojo muzikinio ugdymo, kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose ir muzikos mėgėjų ugdymo programas.

4 uždavinys. Išlaikyti strateginiame plane numatytą ugdytinių skaičių (apie 320 mokinių), sudaryti sąlygas didesniam rajono vaikų skaičiui atskleisti savo kūrybines galias vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas.

5 uždavinys. Skatinti ir sudaryti sąlygas Mokyklos reprezentaciniams kolektyvams, solistams pasiruošti ir vykti į respublikinius, tarptautinius konkursus bei festivalius.

6 uždavinys. Sudaryti sąlygas visiems muzikinius gebėjimus turintiems vaikams lankyti muzikos mokyklą.

II tikslas. Tobulinti darbuotojų kompetencijas.

1 uždavinys. Skatinti ir sudaryti sąlygas mokytojams įgyti aukštesnio lygio kompetencijas, plačiau įgyvendinti gerosios patirties sklaidą.

2 uždavinys. Skatinti ir sudaryti sąlygas administracijos darbuotojams tobulinti ar įgyti aukštesnio lygio kompetencijas.

III tikslas. Gerinti mokyklos materialinę bazę.

1 uždavinys. Mokyklos veiklai užtikrinti saugią, tvarkingą, atitinkančią higienos reikalavimus, aplinką.

2 uždavinys. Sudaryti geras sąlygas ugdymui (-si), ugdymo programų, numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, papildyti bibliotekos ir fonotekos fondus.

 

V. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

1 tikslas. Teikti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas.

Uždaviniai

Priemonės

Laikas

Vykdytojai

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir kokybę

1.1.1. Atsižvelgiant į laikmečio diktuojamas sąlygas keičiamas ugdymo turinys

Metų eigoje

Administracija, mokytojai, Mokyklos tarybos nariai

Tarybų posėdžių protokolai

1.2. Skatinti vidinę mokinių ugdymosi motyvaciją, išsiaiškinti, įvertinti veiklos ir ugdymo privalumus bei trūkumus

1.2.1. Vasaros poilsio stovykla pučiamųjų instrumentų orkestrui Visbaruose

2017-06

T.Geštautas

Ataskaita

1.2.2. Akordeono klasės mokinių stovykla

2017-06-26-30

T.Altaravičius D.Karbauskienė

Ataskaita

1.2.3. Ekskursija - edukacinė programa „Bajederė“ Vilniaus operos ir baleto teatre

2017-01-31

V.Bartušienė

Ekskursija

1.2.4. Mokytojų ir mokinių dalyvavimas įvairiuose rengiamuose kitų institucijų     koncertuose ir kitokiuose renginiuose

Metų eigoje

R. Kazlauskas

A. Petraitis

Koncertai, renginiai. Koncertų byla

1.2.5. Žymių atlikėjų koncertai, susitikimai,

parodos

Metų eigoje

R. Kazlauskas

A. Petraitis

Koncertai, registracijos žurnalas

1.3. Skatinti ugdytinius, atsižvelgiant į individualias savybes, pasirinkti ugdymo programą

1.3.1. Ankstyvojo ugdymo kontrolinė pamoka kelti į pradinį muzikinį ugdymą 2017-2018 mokslo metams

2017-05

Komisija

Protokolas

1.3.2. Individualių planų sudarymas

2017-08

2017-01

Mokytojai, administracija

Individualūs planai

1.4. Išlaikyti strateginiame plane numatytą ugdytinių skaičių (apie 320 mokinių), sudaryti sąlygas didesniam rajono vaikų skaičiui atskleisti savo kūrybines galias, numatyti Mokyklos veiklos, ugdymo (-si) perspektyvas

1.4.1. Tauragės miesto šventė

2017-06

T.Geštautas S.Rimkutė-Jankuvienė

Koncertai

1.4.2. Įvairūs koncertai miesto ir rajono visuomenei

Metų eigoje

Administracija, skyrių vedėjai, mokytojai

Koncertai

1.4.3. Visų instrumentų koncertai- pristatymai –

paskaitos ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės

mokiniams

Metų eigoje

Mokytojai

Renginiai

1.4.4. Koncertai darželiuose ir bendrojo lavinimo   mokyklose

Metų eigoje

Administracija, mokytojai

Koncertai

1.4.5. Stojamųjų egzaminų konsultacijos, stojamieji egzaminai, papildomi stojamieji egzaminai

2017-06

2017-09

Stojamųjų egzaminų komisija

Protokolai

1.4.6. Rugsėjo 1-osios koncertas - šventinis

renginys

2017-09

A. Petraitis

Renginys

1.4.7. Mokinių koncertas „Muzikuoja giminaičiai“

2017-06

S.Pumputienė

Koncertai

 

1.4.8. Pučiamųjų instrumentų mokinių koncertas tarptautinei vaikų gynimo dienai

2017-05-25

J. Stažienė

1.4.9. Dalyvauti bendruose renginiuose su Gruzijos ( Zestafoni ir Haragauli miestų muzikos mokyklomis)

2017-04

2017-06

Administracija,

mokytojai,

mokiniai

1.4.10. Koncertas Pasaulinei akordeono dienai paminėti

2017-05-08

D.Karbauskienė

T.Altaravičius

 

1.4.11. Skyriaus mokinių koncertas Šeimos dienai

2017-05-15

L.DumbauskienėL.Rudminienė

1.4.12. Koncertas Motinos dienai paminėti

2017-05

A.Petraitienė

1.4.13. Koncertas Motinos dienai paminėti

2017-05

G.Červinskienė

1.4.14. Fortepijono skyriaus moksleivių koncertas Motinos dienai paminėti

2017-05

J. Valskienė

1.4.15. Koncertas ,,Į svečius su muzika“ mokyklos skyriuje Skaudvilėje

2017-12

J.Valskienė

1.4.16. Instrumentalistų choro ir ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės koncertas Motinos dienai

2017-05

G.Červinskienė

1.5. Skatinti dalyvauti mokykliniuose konkursuose ir sudaryti sąlygas mokyklos reprezentaciniams kolektyvams, solistams pasiruošti ir vykti į respublikinius bei tarptautinius konkursus, festivalius

 

1.5.1. I-asis tarptautinis klasikinės gitaros konkursas Vilniuje

2017-02-23-25

J.Jankauskas

Tarptautiniai konkursai

1.5.2. Tautinės muzikos ansamblio ir chorinio dainavimo klasės jaunių choro išvyka į konkursą Bulgarijoje

2017-07

L.Rudminienė

S.Rimkutė - Jankuvienė

1.5.3. Klaipėdos ir

Žemaitijos krašto tautinių ansamblių ir orkestrų festivalis „Trimitatis“ Šilutėje

2017-04

L.Rudminienė

Festivaliai

1.5.4. Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalis „Vaikai ir muzika“ Salantuose

2017-05-12

R.Kazlauskas

A.Petraitis

1.5.5. XVII-tasis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis ARCO Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje

2017-11-30

L.Bagdonienė

1.5.6. Respublikinis festivalis „Skambioji fleita“ Klaipėdoje

2017-03

J. Stažienė

1.5.7. Akordeono pjesės konkurso tarpmokyklinis turas. Dalyvaus Klaipėdos, Pagėgių, Šilalės meno ir muzikos mokyklos. Organizatoriai - Tauragės muzikos mokykla

2017-03-24

T.Altaravičius L.Dumbauskienė D.Karbauskienė

Konkursas

Dainų šventė

Konkursai

1.5.8. Chorinio dainavimo klasės choro dalyvavimas Vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje

2017-06

S. Rimkutė-Jankuvienė

1.5.9. Septintoji Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikos teorijos dalykų olimpiada skirta kompozitoriaus Stasio Šimkaus 130-osioms gimimo metinėms

2017-03-10

S.Pumputienė

1.5.10. Respublikinis konkursas Radviliškyje ,,Čiurlionio jūra”

2017-04

J.Valskienė

1.5.11. Pasiruošimas Nacionaliniam B. Dvariono pianistų konkursui

Metų eigoje

J.Valskienė

L.Bagdonienė

1.5.12. Respublikinis K. Ivaškevičiaus stygininkų konkursas Kaune

2017-02

L.Bagdonienė

1.5.12. Respublikinis R. Žaldoko stygininkų konkursas Klaipėdoje

2017 m.

L.Bagdonienė

1.5.13. J. Pakalnio respublikinis pučiamųjų instrumentų konkursas

2017-12

J.Stažienė

1.5.14. Mokyklinis pučiamųjų klasikinės pjesės konkursas

2017-04-27

T.Geštautas

1.5.15. Mokyklinis pučiamųjų etiudo konkursas

2017-04-06

J. Stažienė

1.5.16. Mokyklinis pianistų etiudo konkursas 1-3 kl. moksleiviams

2017-03

E. Ratkevičienė

1.5.17. Mokyklinis Pjesės konkursas 1-3 kl. moksleiviams

2017-12

G. Bartušis

1.5.18. Mokyklinis pianistų pjesės konkursas 4-7 kl. moksleiviams

2017-12

G. Bartušis

1.5.19. Akordeono pjesės konkurso mokyklinis turas

2017- 02-24

T.Altaravičius L.DumbauskienėD.Karbauskienė

1.5.20. Mokyklinis pianistų pjesės konkursas 1-3 kl., 4-7 kl. mokiniams

2017-11

J.Valskienė

1.5.21. Mokyklinis muzikos istorijos kryžiažodžio konkursas   „J.Haidną prisiminus“

2017-02

A.Šaltienė

1.5.22. Mokyklinis solfedžio muzikinio kryžiažodžio konkursas 2-3 klasių mokiniams

 

2017-04

I.Sadauskienė S.Pumputienė

1.6. Sudaryti sąlygas visiems norintiems, muzikinius gebėjimus turintiems vaikams lankyti muzikos mokyklą

1.6.1. Socialiai remtini mokiniai, našlaičiai, globos namų auklėtiniai, neįgalūs arba vienas iš tėvų neįgalus arba iš daugiavaikių šeimų mokiniai atleidžiami/dalinai atleidžiami nuo užmokesčio už mokslą

2017-09

Direktorius,

Mokyklos taryba

Protokolai

1.6.2. Pagal galimybes mokiniams išnuomojami muzikos instrumentai

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Nuomos sutartys

1.7. Organizuoti mokyklos funkcionavimą

1.7.1. Kabinetų paskirstymas

2017-09

R.Kazlauskas

1.7.2. Dokumentacijos paskirstymas

2017-09

2017-01

A.Petraitis

   R.Kazlauskas

Dokumentacija

1.7.3. Tvarkaraščių sudarymas

2017-09

2017-01

A.Petraitis,

    mokytojai

Tvarkaraščiai

1.7.4. Skyrių darbo planų sudarymas ir patikslinimas

2017-09

2017-01

Skyrių vedėjai,

   A.Petraitis

Protokolai, planai

1.7.5. Grupinių ir individualių disciplinų ugdymo planų sudarymas

2017-09

2017-01

A.Petraitis,

   mokytojai

Mokinių asmens bylos, planai

1.7.6. Egzaminų, perklausų grafikų sudarymas ir vykdymas

2017-04

Skyrių vedėjai,

   A.Petraitis

Grafikai, protokolai.

1.7.7. Pedagoginių krūvių sudarymas ir tikslinimas

Metų eigoje

R.Kazlauskas

A.Petraitis

Tarifikacija

1.8. Mokyklos savivaldos institucijų posėdžiai

1.8.1. Mokyklos tarybos posėdžiai

Metų eigoje

Tarybų pirmininkai

Protokolai

1.8.2. Mokytojų tarybos posėdžiai

Metų eigoje

1.8.3. Metodinės tarybos posėdžiai

Metų eigoje

1.8.4. Mokytojų atestacijos komisijos posėdžiai

2017-06

2017-12

1.9. Pedagoginės veiklos priežiūra

1.9.1. Teorinio skyriaus darbo patikra

2017 metų

eigoje

R. Kazlauskas

A. Petraitis

Protokolas

1.9.2. Pamokų, atvirų pamokų, seminarų, kursų, paskaitų kontrolė

2017 metų

eigoje

R. Kazlauskas

A. Petraitis

Stebėsenos byla

1.9.3. Koncertinės ir konkursinės veiklos kontrolė

2017 metų

eigoje

R. Kazlauskas

A. Petraitis

Įrašai žurnale. Koncertinės veiklos byla

1.9.4. Tvarkaraščių,

dokumentacijos, darbo drausmės kontrolė

2017 metų

eigoje

R. Kazlauskas

A. Petraitis

Įrašai žurnale

1.9.5. Grįžtamoji fortepijono skyriaus

patikra

2017 metų

eigoje

A.Petraitis

G.Bartušis

Protokolas

 

2 tikslas. Tobulinti darbuotojų kompetencijas.

 

Uždaviniai

Priemonės

Laikas

Vykdytojai

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

2.1. Skatinti ir sudaryti sąlygas mokytojams įgyti aukštesnio lygio kompetencijas, plačiau įgyvendinti gerosios patirties sklaidą

2.1.1. Mokytojų dalyvavimas seminaruose apie mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio santykius, tobulinti pedagogines-psichologines žinias ( planuojama skirti 500 Eur)

Metų eigoje

Administracija

Seminarai

2.1.2. Skatinami mokytojai įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, pagal mokytojų prašymus sudaroma mokytojų atestacijos programa

2017-06

2017-12

Skyrių vedėjai,

Metodinė taryba, Mokytojai,

Mokytojų atestacijos komisija

Protokolai

2.1.3. Straipsnių į spaudą rašymas

Metų eigoje

Administracija, skyrių vedėjai, mokytojai

Straipsniai

2.1.4. Metodinių darbų rašymas

Metų eigoje

Mokytojai

Metodiniai darbai

2.1.5. Atvira pamoka „Kaip panaudoti gamų grojimą etiudų ir pjesių mokyme“

2017-03-31

A.Petraitis

Atvira pamoka

2.1.6. Atvira pamoka „Štrichai ir dumpliavimas akordeono pamokoje“

2017-03-24

T.Altaravičius

2.1.7. Atvira fortepijono pamoka „Kaip efektingai paruošti mokinius ansambliniam muzikavimui“

2017-11

G.Bartušis

2.1.8. Aranžuočių, fonogramų akordeonui pristatymas

2017-04-11

T.Altaravičius

Paskaita mokytojams, tėvams

2.1.9. Metodinis darbas „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas solfedžio pamokoje“

2017-11

S.Pumputienė

2.1.10. Paskaita tėvams „Muzikinio ugdymo reikšmė vaiko raidos kontekste“

2017 m. I

pusmetis

S.Rimkutė - Jankuvienė

2.1.11. Metodinė priemonė solfedžio pamokoms: vaizdo pamokos   F.Gruber J.Mohr „Tyli naktis“, A.Zarnack, J.Mohr „Eglutė“

2017-12

S.Pumputienė

2.1.12. Paskaita fortepijono mokytojams (mokymo priemonės pristatymas „Kūriniai fortepijonui su fonogramomis“)

2017-01

G.Bartušis

2.1.13. Paskaita mokytojams „Fortepijono pamokos metodika“

2017-04

J.Valskienė

2.2. Skatinti ir sudaryti sąlygas administracijos darbuotojams tobulinti ar įgyti aukštesnio lygio kompetencijas

2.1.2. Administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojai skatinami dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose     ( planuojama skirti 400 Eur)

Nuolat

R. Kazlauskas

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

 

3 tikslas. Gerinti mokyklos materialinę bazę.

 

Uždaviniai

Priemonės

Laikas

Vykdytojai

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

3.1. Mokyklos veiklai užtikrinti saugią, tvarkingą, atitinkančią higienos reikalavimus, aplinką

3.1.1. Mokyklos aprūpinimas visomis būtinomis sertifikuotomis saugos, higienos ir patalpų priežiūros priemonėmis, WC reikmenimis ir kt.

3.1.2. Direktoriaus, sekretorės ir direktoriaus pavaduotojo   ūkio reikalams kabinetų durų     (4 vnt.) pakeitimas.

3.1.3. I a. koridoriaus remontas

3.1.4. Atnaujinti mokyklos inventorių: spintas, suolus, kėdes, stalus ( 4 klasėse)

Metų eigoje

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Darbų perdavimo - priėmimo aktai

Atlikti darbai,

apmokėtos sąskaitos

3.2. Sudaryti geras sąlygas ugdymui(-si), ugdymo programų bei numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui

3.2.1. Solfedžio klasės modernizavimas

3.2.2. Atsižvelgiant į mokytojų prašymus, turimas lėšas bus nupirktos ugdymo procesui įgyvendinti reikalingos mokymo priemonės (instrumentai, audio/video priemonės, reikalinga literatūra ir kt.)

3.2.3. Mokyklai reikalinga transporto priemonė

Metų eigoje

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, mokytojai,

bibliotekininkė

Apmokėtos sąskaitos

Transporto priemonė

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1.  Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti šie pokyčiai:

1.1.Užtikrintas kokybiškas ugdymo procesas, mokyklos bendruomenės narių glaudus bendradarbiavimas, efektyvus įstaigos valdymas, savivaldos plėtojimas.

1.2.Užtikrinama mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovė bei mokytojų profesinės kompetencijos plėtojimas, įstaigos tradicijų puoselėjimas, bendruomenės narių patirties sklaida.

2.  Lėšų šaltiniai:

2.1.Metinės veiklos plano įgyvendinimas pedagogų darbo užmokesčiui finansuojamas iš valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų ( mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto lėšų ir muzikos mokyklos specialiųjų programų lėšų.

2.2. Pedagogų kvalifikacijai kelti, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti ir kt. naudojamos specialiųjų programų (mokesčiai už mokslą, pajamos už teikiamas paslaugas) ir neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšos.

3. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams.

4. Priežiūrą vykdys direktorius.

5. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai.

 

Atnaujinta (Penktadienis, 27 Sausis 2017 12:45)